• Bierglazen in alle soorten, maten en vormen met bedrukking

  Van fluitje tot bierpul; wij hebben het volledige assortiment tegen zeer scherpe prijzen!

 • Wijnglazen met bedrukking; van eenvoudig tot exclusief!

  Een simpel wijnglas of liever een hoogwaardig glas, dat niet misstaat in een sterrenrestaurant? U vindt ze in ons assortiment!

 • Uw logo op glas; wij verzorgen het tot in de puntjes!

  Met uw eigen logo op uw glazen versterkt u de merkbeleving van uw klant of bezoeker. U wordt herkend aan uw glas!

 • Van strandtent tot discotheek; wij maken de glazen!

  De beste prijs en de beste deal; daarvoor bent u bij glas-bedrukken.nl op de juiste plaats!

Vraag direct een offerte! Info over bedrukking op glas

Aanmelden voor nieuwsbrief

U blijft altijd op de hoogte van onze extra voordelige last minute aanbiedingen!

Algemene voorwaarden

Voor de verkoop en levering van onbewerkt en bewerkt vlakglas, alsmede de bedrukking van drinkglazen, aardewerk en porselein, vastgesteld door de vereniging van groothandelaren in en bewerkers van vlakglas, drinkglazen, aardewerk en porselein, Nederlandse glasbond, gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Artikel 1: AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
Alle orders door vertegenwoordigers van verkoper of tussenpersonen opgenomen, binden verkoper eerst, indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke contractueel van de zijde van koper zijn of zullen worden gesteld. Op alle overeenkomsten waarbij deze algemene voorwaarden van kracht zijn, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Onder koper wordt mede verstaan aspirant koper en onder verkoper aspirant verkoper.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de verkoop, levering en verwerking van aan vlakglas, drinkglazen, aardewerk en porselein verwante artikelen.

Afwijkingen van deze voorwaarden verbinden verkoper eerst, indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: PRIJZEN

Tenzij schriftelijk is overeengekomen worden orders door verkoper slechts geaccepteerd tegen prijzen en onder voorwaarden, geldende op de dag van afzending van de goederen.
Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, vanwege overheidswege na de aanbieding of tot het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan koper in rekening gebracht.
Indien na de datum van aanbieding of tot het tot stand komen van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen is/zijn gebaseerd, een wijziging ondergaan, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Tenzij anders is overeengekomen zijn de genoemde prijzen altijd exclusief B.T.W.

Artikel 3: LEVERING

Indien door verkoper niet anders is bepaald, geschieden leveringen altijd niet franco.
Daar het altijd gaat om een speciaal en zeer klantgebonden ontwerp op het porselein of glas is het onvermijdelijk dat het door u opgegeven aantal kan afwijken van hetgeen aan u geleverd wordt. Daarom behouden wij ons het recht voor om in de uiteindelijke aflevering van de goederen een afwijking van 10% naar boven of naar beneden te hanteren. Hier kan dus nooit een klacht of een claim uit ontstaan.
Extra kosten, veroorzaakt door toezending als expresse bestelling, ijlgoed e.d. komen steeds voor rekening van koper.

Verkoper heeft nimmer de plicht de zendingen voor eigen rekening te verzekeren.
Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft verkoper de keuze dit deel af te leveren of te wachten, totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke leveringen, moeten door koper worden voldaan binnen de genoemde betalingstermijn, genoemd in artikel 6.

Artikel 4: EMBALLAGE

Alle artikelen worden afgeleverd in de oorspronkelijke verpakkingen, zoals door de leverancier van verkoper is geleverd, tenzij door de verkoper anders met koper is overeengekomen.

Artikel 5: KLACHTEN

Tenzij bij de bestelling door koper bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, wordt normale handelskwaliteit geleverd.
Verkoper behoudt zich het recht voor om met geringe afwijkingen in kleur van zowel artikel als bedrukking van standaard of anders monsters te leveren.

Klachten van koper, inhoudende dat het geleverde niet beantwoord aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na verzending van de goederen middels een aangetekend schrijven ter kennis van verkoper zijn gebracht, bij gebreke waarvan koper geen enkel recht dier zake tegen verkoper zal kunnen doen gelden.
Indien een tijdig ingediende klacht door verkoper juist wordt bevonden, is verkoper slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde goederen te vervangen door goederen van de overeengekomen kwaliteit. Iedere andere of verdere of verdergaande aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten.
Bij een door verkoper juist bevonden klacht is koper gebonden aan retournering van de geleverde en afgekeurde goederen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.
Verkoper heeft te alle tijde het recht om 10% meer of minder te leveren dan het overeengekomen aantal. Nooit kan verkoper verplicht worden het binnen de grens liggende verschil zonder berekening van de aanloopkosten na te moeten leveren. Het eventueel binnen deze grens te veel geleverde zal door koper moeten worden afgenomen en betaald.

Artikel 5b: OVERIGE KLACHTEN

Klachten van koper over de wijze van nakomen door verkoper van de overeenkomst, niet betrekking hebbende op de kwaliteit van de geleverde goederen, moeten zo snel mogelijk ter kennis van verkoper worden gebracht, opdat deze zich van de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan koper geen enkel recht te dier zake tegen verkoper zal kunnen doen gelden.
Indien een tijdig ingediende klacht juist wordt bevonden, heeft verkoper het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat koper verder te dier zake iets van verkoper kan vorderen. Mocht nakoming niet meer mogelijk zijn, dan is verkoper niet verder aansprakelijk, dan tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de waarde van het verkochte. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid van verkoper is uitgesloten.

Artikel 6: BETALING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

Koper is verplicht binnen 14 dagen na factuurdatum de bedragen van de facturen te betalen zonder aftrek van enige korting. Verkoper is evenwel gerechtigd kontante betaling voor of bij aflevering der goederen te verlangen. Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige tegenvordering zijnerzijds. Verkoper heeft het recht om bij orders boven € 5000 betaling te verlangen in 3 termijnen n.l. 35% bij opdracht, 35% bij aflevering en 30% binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien door verkoper moet worden gedisponeerd, zijn de kosten van incasso voor rekening van koper.
Indien de koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn geschied, wanneer de bank- of girorekening van verkoper is gecrediteerd of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.

Verkoper heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door koper, op voor verkoper aanvaardbare wijze, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. In het bijzonder de betaling van de koopprijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkende aanmaning van verkoper geeft deze het recht de koopprijs onmiddellijk of te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding.

Verkoper heeft eveneens het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van kopers faillissement, surseance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de opdracht en stillegging of liquidatie van diens onderneming.

Koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.

De verkochte en geleverde goederen worden geacht door de verkoper aan de koper om niet in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip, waarop koper aan al zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan: tot dat tijdstip blijven de goederen derhalve eigendom van verkoper. Door de voldoening aan alle bedoelde verplichtingen eindigt de inbewaringgeving en gaat de eigendom der goederen op koper over. Indien koper in gebreke is met de nakoming van een of meer zijner verplichtingen, heeft de verkoper het recht de inbewaringgeving terstond te beëindigen en de goederen als zijn eigendom op te eisen. Alle kosten en schaden, vallende op of belopen door de goederen gedurende de periode van inbewaringgeving, komen ten laste van koper.

Behalve de koopsom met de hierboven omschreven kosten en rente is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin de verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 exclusief B.T.W. Verkoper is niet gebonden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is deze buiten de koopsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldende is bij de procureurs in het Arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.

Artikel 7: IN BEWARING OP TER BE- OF VERWERKING GEGEVEN GOEDEREN

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven goederen of van goederen, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: OVERMACHT

Overmacht bevrijdt verkoper van de verplichting of levering of nalevering van het kwantum, dat gedurende de overmacht had dienen te worden geleverd. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werkvolk, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, alsmede alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of van organisaties in verband met door deze genomen besluiten of getroffen regelingen van organisatorische aard, door weersomstandigheden, alsmede onvolledige, niet-tijdige nakoming door de in artikel 3 genoemde fabrieken van hun verplichtingen jegens verkoper, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

Artikel 9: ANDERE VOORWAARDEN

Alle geschillen, welke tussen koper en verkoper op grond van deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, zullen aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Onze klanten

 • Rabobank
 • Landrover
 • PSV
 • RTL
 • NOS
 • Golden Tulip
 • Simac